Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, de webmaster, de inzenders van de kopij noch de bestuursleden van Lotus Club Holland kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Het copyright van alle artikelen op deze website berust bij de betreffende auteurs en Lotus Club Holland en mag zonder hun toestemming niet worden hergebruikt.

De op deze site genoemde door Lotus Club Holland georganiseerde evenementen en regelingen bedoeld voor de leden van Lotus Club Holland en hun introducés. Tevens zijn mensen die het Lotus merk koesteren welkom op onze evenementen.

Deelnemers aan door Lotus Club Holland georganiseerde evenementen nemen deel aan deze evenementen geheel voor eigen rekening en risico. Noch Lotus Club Holland noch het bestuur van Lotus Club Holland aanvaarden enige aansprakelijkheid voor door de deelnemers geleden schade van welke aard dan ook.
Dit geldt tevens voor aanwijzingen, adviezen en raadgevingen, welke worden gegeven in het clubblad LotusLetters en op de internetsite door Lotus Club Holland en het bestuur.
In het clubblad LotusLetters en op de internetsite gepubliceerde artikelen behoeven niet de mening van het bestuur weer te geven. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor artikelen, welke op persoonlijke titel zijn geschreven.

Door lid te worden van Lotus Club Holland verklaren leden en hun introducés bekend te zijn met het voorgaande.